Bemutatkozás

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola 1974-ben alakult alapfokú művészetoktatási intézmény. Fő profilja a hangszertanítás, az embert formáló zenei nevelés. Kodály szavaival: “a zenei nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes személyiség formálásából”.

Iskolánk a 2007/2008-as tanévben elnyerte a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet.

Tanszakainkról, illetve az iskolánkban tanulható hangszerekről bővebb információ ezen az oldalon található.

Intézményünk aktív közművelődési tevékenységet folytat: hangversenyeket, művészeti táborokat, zenei kurzusokat, megyei és országos zenei versenyeket, valamint fesztiválokat rendez.


Zenekarok, együttesek

Zenekaraink és együtteseink rendszeresen részt vesznek a város társadalmi eseményein zenei közreműködésükkel. Állandó partnerei vagyunk a Művészetek Háza, a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Városi Könyvtár és még sok más intézmény rendezvényeinek. Rendszeresen részt veszünk kiállítás megnyitókon, városi ünnepségeken, díjátadó eseményeken műsorszámainkkal. Növendék-együtteseink közül némelyek már komoly verseny-eredményekkel is büszkélkedhetnek.

Jelenlegi növendék-együtteseink, ifjúsági zenekaraink:

Animato Consort
Cibri Énekegyüttes
Cilibri Énekegyüttes
Cipóriska Énekegyüttes
Forest Dixie Band
Gitárzenekar
Gödöllei Legények
Gyermek Vonószenekar
Ifjúsági Fúvószenekar
Ifjúsági Vonószenekar
Kiskalapos Énekegyüttes
Klarinét Kvartett
Kórus
Sivadó Testvérek Kamaraegyüttese
Tücsök Együttes

Tanáraink és volt növendékeink közreműködésével működő együttesek, zenekarok:

Arpeggio Gitárzenekar
Cantus Ludus Énekegyüttes
Cuento Gitártrió
Dixix Rhythm
Gödöllő Consort
Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Gödöllői Városi Fúvószenekar
Gödöllői Városi Vegyeskar

Lap tetejére

Visszatekintés

Gödöllőn 1974-ben alakult meg a Zeneiskola, négy kihelyezett tagozattal. 1984-től Frédéric Chopin lengyel zeneszerző nevét viseli az intézmény. Az 1990-es években a zeneiskola kihelyezett tagozatai önállósultak, az „anyaiskola” növendéklétszáma, tanári létszáma, a tanszakok száma és a tanítás szakmai színvonala rövid időn belül lendületesen előre tört. A zeneiskola fennállásának első 20 évében szinte minden hangszer tanítása elindult és stabil tanári kar alakult ki az iskolában. 1977-ben önálló épületet kapott az intézmény, melyet 1994-ben tetőtér-beépítéssel bővítve újjáépített a város Önkormányzata.

Az utóbbi években elérte iskolánk, hogy tanárainak legalább 80 %-a felzárkózott szakterületének országos szintjéhez. Ez azt jelenti, hogy szinte minden zeneiskolai országos versenyre eljut egy-két növendékünk és egyre gyakrabban hoznak el versenydíjakat, bár iskolánkban nem a versenyzést, hanem a mindennapok embert formáló tevékenységét tartjuk elsődlegesnek, a teljes személyiség fejlesztését a zene eszközeivel.

Iskolánk részletes történetét Ferenczi Anna igazgatónő jegyezte le a 35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA című monográfiájában. A kiadvány PDF változata itt tölthető le.

Lap tetejére

Küldetésünk, pedagógiai programunk

Zeneiskolánk elsődleges feladatának azt tartja, hogy tanulóit egy hangszer kezelésének gyakorlati megismerése közben elvezesse a zenei jelenségek, folyamatok megértéséhez és a zenei értékek felismeréséhez. Az egyéni hangszerjáték az együttzenélésben teljesedhet a közösség megélésének katartikus, életre szóló élményévé. Ezt a célt szolgálják iskolánk különböző növendékzenekarai, kamarakórusa, a növendék és tanári kamaraegyüttesek, és a zenetanárok részvételével működő Gödöllői Szimfonikus Zenekar. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a város lakosságát szolgálja munkájával. A zeneiskola profiljához tartozik – alapfeladatai és a városban végzett közművelődési tevékenysége mellett – megyei és országos szintű rendezvények szervezése is. A kezdetektől fogva iskolánk rendezi az Országos Népzenei Versenyt.

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai a művészetek területén is kamatoztatható újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával az 1989/90-es tanévben, zeneiskolai kísérleti csoportokban kezdtek el foglalkozni. A kutató munka eredménye révén iskolánk már a ‘90-es évek elején bekapcsolódott a pedagógiai megújulás országos folyamatába. A kutató munkát elindító gondolat Kodálytól ered. Célunk ennek a gondolatnak torzításoktól mentes felelevenítése és a zenepedagógiai gyakorlatba átültetése volt. A Kodály által megfogalmazott program, mely szerint – „a zenei nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes személyiség formálásából” – ma is érvényes.

Iskolánkban a szakmai színvonal és az emberré nevelés garanciáját a hiteles személyiségek jelentik. Ezért a pedagógusok kiválasztásánál legfőbb kritérium a megbízhatóság és az emberi hitelesség. Iskolánk elsődleges feladata, a zeneiskolai tanítási órák élményt adó légköre, emellett rendkívül fontos, hogy a növendékeket a rendszeres hangversenyhallgatásba bevezessük. Az élményszerű zenetanítás feltétele, hogy a zenetanár aktív zenész legyen, hogy növendékei és a szülők is hallhassák koncertezni.

Zeneiskolánkban működik könyvtár, ahol lehetőség nyílik zenehallgatásra, hangversenyek videomagnón történő megtekintésére / meghallgatására, kották, könyvek böngészésére, fénymásolásra.

Iskolánk arculatához hozzátartozik, hogy az iskola minden dolgozója a teljes tevékenység részese. Hangversenyeink, rendezvényeink, pedagógiai tevékenységünk, a zenével történő embernevelésünk színvonalához a zeneiskola minden dolgozójának odaadó, szeretettel végzett munkája hozzátartozik. Az iskola dolgozói a zene ügyét szolgálva, a zeneiskola növendékeit és szüleiket ismerve, a város kulturális életét szem előtt tartva végzik munkájukat.

Zeneiskolánk 1999 szeptemberétől dolgozik önálló Pedagógiai Programmal, melynek elkészítését évtizedes kutatómunka előzte meg iskolánkban. A kutatás kezdettől a zenetanítás hatékonyságát vizsgálta azt, hogy milyen módon érinti meg a személyiség lényegét, az ember mélységeit a zene tanítása. A program megvalósításában zeneiskolánk minden tanára szerepet vállal, az évtizedes múltra visszatekintő kutató munka hatásai, eredményei pedig az intézmény munkájának szinte minden területén nyomon követhetők. Zeneiskolánk pedagógiai programjának legfontosabb elvei: a zenetanításban integrált értékekkel, a személyiség egészére ható módszerekkel a teljesség felé, a pozitív értékek felé vezetni a zenét tanulókat. Ez a nevelési rendszer túlmutat a zenetanítás keretein, a zenén keresztül értékekre figyelő személyek nevelésére nyit utat.

Célunk az 1989-ben elindított és azóta a napi munka tapasztalatai alapján továbbfejlesztett zeneiskola-modellnek olyan kisvárosi ZENEISKOLA-MODELLÉ alakítása, ahol a személyiségközpontú nevelési elvek érvényesítése, a művészi igényű zenélés és a város zenei életének összehangolása együtt jelenik meg.

Lap tetejére

A zeneiskola értékrendje, nevelési elvei

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola értékrendjét a világmindenség rendjére nyitott emberkép jellemzi. A zene művészi értékeit a nevelés eszközeként felfogó pedagógus feladata a nevelendő gyermeket bevezetni a zene rendezett, harmóniát sugárzó világába és ezen a világon keresztül bemutatni a mindennapok igaz értékeit.

Az ember – tehát a nevelendő gyermek is – szabad, egyszeri, megismételhetetlen, transzcendens és történeti lény, aki képes a kapcsolatteremtésre, akinek jövője van, akinek élete valamilyen célra irányul. Nem mindegy, hogy milyen cél felé irányítjuk, hogy merre jelöljük meg a jövőjét, hogy szabadságát az értékek keresésének irányába tudjuk-e állítani. A helyes irányultság felmutatásához elsődleges a pedagógus személyének emberi és szakmai hitelessége. Ez az alapja a gyermeket vezetni tudó személyes kapcsolatnak, mely az értelemre és érzelemre úgy tud hatni, hogy értelmes cselekvésre készteti a gyermeket.

Iskolánk nevelő-oktató vagyis a nevelést előtérbe helyező pedagógiai műhelyként szeretne működni. Elsődleges célunk, hogy minél több növendéket, minél hosszabb időn keresztül megtartsunk az értékes zene művelésében, hogy iskolánkból kikerülve képesek legyenek részben a saját örömükre szolgáló zenélésre, részben az értő zenehallgatásra.

Az iskola élettér tanár, diák és szülő számára egyaránt. Élettér és igazodási pont, ahol az ember – tanár, gyermek és szülő – önmagára találhat.

A zenetanulás, mely a személyiségre elsősorban emocionálisan hat, rendkívül kedvezően befolyásolja az intellektuális agyi képességeket és a koncentráló képességet is. Ezt a tényt pszichológiai vizsgálatok igazolják.

Az ember személyiségét a lénye legmélyén érintő zene megismerése utat mutat az igaz értékek felismeréséhez. Élményszintű tanításával, a legegyszerűbb rendtől, a ritmustól a legbonyolultabb, mindent egységbe foglaló rendhez, a harmóniához juttathatjuk el a zenét tanuló gyermekeket.

Célunk az, hogy megtartva a hagyományos zenepedagógia minden értékét, de elvetve a gyermekeket túlhajszoló eredményközpontúságot, olyan módszereket alkalmazzunk napi munkánkban, melyek a zenével, mint művészi eszközzel, a zenét tanuló gyermek teljes személyiségére hatnak, jó irányba vezetve őket.

Pedagógiai elképzeléseink alapgondolata: „A gyermek növekvő, a mindenségre nyitott lény, aki képes magába ölelni minden értéket, melyet szeretettel és helyes iránymutatással adunk át neki.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Lap tetejére

A zeneiskolai képzési struktúra

1. Zenetanulást előkészítő szakasz

Előképző, hangszeres előkészítő osztályok, melyek elvégzése – zenei élményanyag gyűjtésével – alkalmassá teszi a gyermekeket a hangszertanulás megkezdésére.

2. Hangszertanulás alapfokon

A hangszertanulás a gyermekek képességei alapján két különböző elvárás-szinten történik. Az „A” tagozat a zene megértésére, ismeretére, amatőr zenélésre, értő hangversenyhallgatásra készít fel. A „B” tagozat feladata a zenei pályára alkalmas növendékek felkészítése a továbbtanulásra.

3. Hangszertanulás a továbbképző évfolyamain

A zene iránt komolyabban érdeklődő, saját örömére zenélő, de nem zenei pályára készülő növendékek zeneszeretetre, igényes zenélésre nevelése.

4. Kiegészítő tevékenységek

Elengedhetetlenül fontos feladat a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységek irányítása. Az ifjúsági és családi hangversenyek keretében történő találkozás a zenével, a szakmai kurzusokon, versenyeken, zenei táborokban szerezhető életre szóló élmények integrálása a mindennapi pedagógiai munkába. Iskolánk hagyományteremtő kezdeményezések sorozatát vallhatja magáénak: „házimuzsika”, mesélő muzsika, családi hangversenyek, zenei alkotótáborok, zenekari kurzusok, megyei találkozók, országos versenyek.

Valójában a növendékeinkkel és szüleikkel kialakított személyes kapcsolat, a zenehallgatással összekötött kapcsolatteremtés adja meg intézményünk társadalmi helyét és jelöli ki társadalmi szerepét a városban.

A zeneiskola városi kapcsolatai elsősorban közművelődési jellegűek: hangversenyszervezések, zenei táborok, szakmai kurzusok rendezése, kiállítások megnyitóin és más rendezvényeken történő szereplések.

Lap tetejére

<span>%d</span> blogger ezt szereti: